เงื่อนไขการสมัครสมาชิก

1. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกำหนดชื่อที่มีความเหมาะสม ไม่สื่อหรือแนะนำไปในทางที่ผิด และจะต้องไม่สื่อความหมายที่อาจทำให้ผู้อื่นเข้าใจผิดในชื่อที่ใช้งานของคุณ


2. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกำหนด Username เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น


3. ผู้ที่สมัครสมาชิกต้องกรอกข้อมูลที่เป็นจริงทุกประการ เพื่อสิทธิประโยชน์ของท่าน


4. สมาชิกจะต้องยอมรับข้อตกลง เงื่อนไขในการให้บริการและเงื่อนไขในการใช้บริการของเว็บไซต์


5. สมาชิกต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อตกลงของเว็บไซต์อย่างเคร่งครัด เพื่อความสงบเรียบร้อย ในกรณีที่ท่านละเมิดกฎ ผู้ดูแลเว็บไซต์มีสิทธิ์ยกเลิกการเป็นสมาชิกได้


6. เพื่อความเป็นส่วนตัวและปลอดภัยในข้อมูล ผู้สมัครจะต้องเก็บรักษารหัสผ่าน หรือชื่อเข้าใช้งานไว้ให้เป็นความลับ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าสู่ระบบ และกระทำการใด ๆ อันอาจจะก่อให้เกิดความเสียหายกับสมาชิกเอง


7. ข้อมูลของสมาชิกจะถูกเก็บเป็นความลับ โดยทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลของสมาชิกเพื่อประโยชน์ในด้านอื่น ๆ


8. ผู้ดูแลเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเป็นสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


9. เมื่อทำการสมัครสมาชิกแล้ว สมาชิกจะต้องทำการยืนยันการสมัครสมาชิก ผ่านทางอีเมล

 

10. สินค้าที่กดประมูลใส่ราคาแล้วไม่สามารถทำการยกเลิกได้ในทุกกรณี 

 

11. เว็บไซต์ให้คำแปลภาษาไทยเพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจเท่านั้น การประมูลเป็นการตัดสินใจโดยตัวสมาชิกเอง โดยเว็บไซต์ ไม่รับผิดชอบใด ๆ ทั้งสิ้นหากมีการแปลที่ผิดพลาด หรือกรณีที่ผู้ขายให้ข้อมูลสินค้าที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับสินค้า

 

12. เว็บไซต์เป็นเพียงตัวกลาง ในการชำระเงินและติดต่อส่งสินค้าแทนสมาชิกเท่านั้น และการประมูลเป็นการตัดสินใจโดยตัวสมาชิกเอง โปรดพิจารณาให้ละเอียดก่อนการประมูลสินค้าทุกครั้ง เว็บไซต์ไม่สามารถรับผิดชอบความเสียหาย หากมีปัญหาเกิดขึ้นที่ตัวสินค้า เช่น สินค้าไม่ตรงรุ่น หรือไม่ได้รับสินค้าจากผู้ขาย แต่เว็บไซต์จะพยายามติดตามกับผู้ขายให้จนสุดความสามารถเท่าที่จะทำได้  

 

13. สำหรับกรณีสินค้าส่งสินค้ากลับไทย หากสาบสูญด้วยความผิดพลาดของทางเรา เรารับผิดชอบ 50 % แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ( ทางเครื่องบิน ) ไม่เกิน 1,000 บาท ( ทางเรือ ) ของราคาสินค้า ทางเราต้องตรวจเช็คจาก Invoice / Tracking no. โปรดแจ้งภายใน 3 วันหลังจากคุณได้รับสินค้าแต่ล่ะรอบไป รีบแจ้งเพื่อความสดวกในการติดตามสินค้าของตัวท่านเอง

ยอมรับเงื่อนไข