• เวลาญี่ปุ่น : 20 Sep 2017 - 05:44:00
หมวดหมู่สินค้า

กฎหมายและสิทธิการคุ้มครองผู้บริโภคในการซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์

          

         สำหรับการคุ้มครองสิทธิในการได้รับการชดเชยความเสียหาย กรณีได้สินค้าไม่ตรงตามคำโฆษณา ตามกฎหมายมีพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2541  ซึ่งวางหลักการสำคัญเรื่องคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภค รวมไปถึงสินค้าผู้บริโภค กรณี ประมูลหรือสินค้าออนไลน์เช่นกัน 5 ประการ ได้แก่


    1. สิทธิที่จะได้รับข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการที่ถูกต้อง

    2. สิทธิที่จะเลือกซื้อสินค้าและบริการ

    3. สิทธิที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าและบริการ

    4. สิทธิที่จะได้รับความเป็นธรรมในการทำสัญญา

    5. สิทธิที่จะได้รับการชดเชยความเสียหาย


อ้างอิง

http://www.tkpark.or.th/eng/articles_detail/106/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%

AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A0%E0%B8%84%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2

กลับด้านบน